NEWS

"หมอธีระวัฒน์" เผยผลกระทบจาก "โควิด-19" ที่ผู้ติดเชื้อต้องไม่มองข้าม


"หมอธีระวัฒน์" เผยผู้ป่วยโควิดเมื่อการติดเชื้อผ่านพ้นไป จะมีอาการเรื้อรังเกิดขึ้น อาจกระทบทุกอวัยวะ สมองจะพัฒนาไม่เต็มที่ การรักษาต่อเนื่องยืดยาวทับซ้อน
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.