RESEARCH

โครงการวิจัยโรคทางสมอง

โครงการวิจัยโรคทางสมอง

ชื่อโครงการ  การศึกษาสายพันธุ์ไวรัสพิษสุนัขบ้า ในค้างคาว สุนัขและคน และ Nipah virus ในค้างคาวในประเทศไทย

ระยะเวลา  2545-2548

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศ.นพ. ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา

แหล่งทุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว)

 


ชื่อโครงการ  โรคพิษสุนัขบ้า : การศึกษาโรคพิษสุนัขบ้าทางอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกันของระบบประสาทในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และศึกษาพยาธิกำเนิดของโรค

ระยะเวลา  2547-2552

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศ.นพ. ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา

แหล่งทุน  ไบโอเทค สวทช


 

ชื่อโครงการ  การศึกษาโรคสมองอักเสบอุบัติใหม่ที่เกิดจากไวรัส Nipah ในค้างคาวไทย

ระยะเวลา  2548-2551

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศ.นพ. ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา

แหล่งทุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว)CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.