ARTICLE

หัวใจอักเสบจากไฟเซอร์/โมเดนา

อนึ่ง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภายใน 42 วันหลังจากที่ได้รับวัคซีนไม่ปรากฏในรายงานวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน อีสุกอีใสโปลิโอหรือไข้เหลือง (vaccine safety data link) มีรายงานสองสามรายในวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ความเชื่อมโยงไม่ชัดเจน
หัวใจอักเสบจากไฟเซอร์/โมเดนา
หมอดื้อ
21/9/64
 
ในการรวบรวมจากCDC สหรัฐ ความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ภายในเจ็ดวันจาก ไฟเซอร์ โมเดนา
(23 มิถุนายน 2564)
 
ช่วงอายุ 12 ถึง 17 ปี 
ผู้ชาย 62.75 ต่อ 1 ล้านโดส
ผู้หญิง 8.68 ต่อ 1 ล้าน โดส
 
ช่วงอายุ 18 ถึง 24
ผู้ชาย 50.49 ต่อ ผู้หญิง4.39
 
ช่วงอายุ 25 ถึง 29 ปี
ผู้ชาย 16.27 ต่อผู้หญิง 1.69
 
ช่วงอายุ 30 ถึง 39 ปี
7.34 ต่อ 1.18 
 
ช่วงอายุ 40 ถึง 49 ปี
3.96 ต่อ 1.81
 
ช่วงอายุ 50 ถึง 64 ปี
1.11 ต่อ 0.96
 
อายุ 65 ปีขึ้นไป
0.61 ต่อ 0.46
 
CDC สรุปในวันที่ 8 กันยายน 2564
มักเกิดในผู้ชายอายุไม่มาก
มักเกิดตามหลังเข็มที่สอง
เกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังได้รับวัคซีน
ตอบสนองต่อการรักษาดีแต่ต้องปรึกษาหมอหัวใจในเรื่องการออกกำลังและการเล่นกีฬาหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
 
อนึ่ง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภายใน 42 วันหลังจากที่ได้รับวัคซีนไม่ปรากฏในรายงานวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน อีสุกอีใสโปลิโอหรือไข้เหลือง (vaccine safety data link) มีรายงานสองสามรายในวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ความเชื่อมโยงไม่ชัดเจน
 
ทางเลือกสำหรับประเทศไทยในเด็กตั้งแต่อายุสามขวบขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยสูงสุดอาจจะเป็นวัคซีนเชื้อตายสองเข็มแต่เนื่องจากไม่สามารถคุมเดลต้าได้ จึงตามด้วยไฟเซอร์ หรือโมเดนา ในปริมาณน้อยที่สุดคือหนึ่งส่วนสี่โดส เข้ากล้าม ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าได้ผลหรือจะใช้ขนาดหนึ่งในห้าหรือหนึ่งใน 10 ทางชั้นผิวหนังก็ได้ผลเช่นกัน (เป็นการศึกษาในผู้ใหญ่ในประเทศไทย)

source : https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD

CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.