ARTICLE

คน 1,400 ล้าน..ย้อนรอยประวัติศาสตร์จีน (ตอนที่ 2)

ประเทศอเมริกา ต้นแบบประชาธิปไตยของโลกที่มีพื้นที่ใหญ่ และทรัพยากรมากมาย เป็นศูนย์กลางความเจริญในด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆของโลก แต่ถ้ามองในรายละเอียดจะเห็นว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นสาเหตุให้มีปัญหาในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.